การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์การจัดการความรู้ จัดโครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2018