กิจกรรม KM เรื่อง การอัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายในกองศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การอัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์

ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้โดย น.ส.นวลพรรณ จำปาเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เอกสารประกอบการอบรม