การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในกองศิลปวัฒนธรรม ปี 2565

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายในกองศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การอัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์

ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้โดย น.ส.นวลพรรณ จำปาเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา