ศูนย์การจัดการความรู้ จัดโครงการเรื่องการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM)

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน เรื่อง “การจัดการความรู้รายบุคคล” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6 อาคารเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ราชมงคลพระนคร โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ

กิจกรรมภายในโครงการมีรายละเอียด ดังนี้

  • มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม เรื่อง “การจัดการความรู้รายบุคคล” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • การรับฟังการบรรยายพิเศษผู้ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ของ คณะ/หน่วย
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP
    • CoP 1 องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  :  การนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการเรียนการสอน
    • CoP 2 องค์ความรู้ด้านการวิจัย  :   การพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
    • CoP 3 องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  :   การปฏิบัติงานโดยนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาปรับใช้