คลังความรู้ปี 2562

Posted Posted in คลังความรู้

E-book  คู่มือกล่องดอกไม้สื่อความรัก คู่มือถุงผ้าสื่อรัก คู่มือเทคนิคการห่อของขวัญ คู่มือเสื้อ คู่มือวุ้นแห่งความรัก คู่มือน้ำพันซ์

คลังความรู้ ปี 2555

Posted Posted in คลังความรู้

1. คหกรรมศาสตร์ ร่วมใจอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี 2. ตามรอยพระราชดำริ..การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าไทย 3. มัดหมี่ 4. ศิลปะภาพพิมพ์ ภาพสะท้อนความรักความอบอุ่นของแม่

คลังความรู้ ปี 2554

Posted Posted in คลังความรู้

1. การใช้ไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยกำจัดขยะตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด 3. การบัญชีสู่ครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 4. ขยะหอมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 5. โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากหญ้าแฝก 6. ผดุงเรือนหมอพรสนองพระราชดำริ 7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัครศิลปินพระผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่