กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอพ.สธ. – มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์

 

ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่างๆ เช่น แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด นำเสนอโดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พิจารณาแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. – มทร.พระนคร ตามแผนแม่บทอพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด นำเสนอโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. พิจารณาการทบทวนแผนปฏิบัติงานและปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด  (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) มทร.พระนคร ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567