กิจกรรม

การประชุมคณะทำงาน อพ.สธ.-มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์

 

ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่างๆ เช่น พิจารณาแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567          พิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการเตรียมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ไตรมาสที่ 1  (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567