กิจกรรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการราชมงคลพระนคร สืบสานศาสตร์พระราชา กิจกรรมถ่ายทอดการเรียนรู้ สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักศึกษาทั้ง 9 คณะและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากการเรียนรู้จากทฤษฎีในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เพื่อให้นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักของศาสตร์พระราชา ได้เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเกิดความภาคภูมิใจรักและเทิดทูนในพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคุณสุนทร แววมะบุตร คุณอดุลย์ วิเชียรชัย พร้อมทั้ง บุคลากรจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ศปร.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติ Action Learning จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี และ จิตอาสาภัยพิบัติ หาอยู่ หากิน ในถิ่น โคก หนอง นา ณ.ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด คลองหก ปทุมธานี
ซึ่งนอกจากการได้รับองค์ความรู้ต่างๆแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้ถึงหลักในการพึ่งพาตนเอง การใช่ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเข้าใจและพัฒนาชีวิตตามหลักศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินควบคู่ไปกับองค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับ
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ ที่นี่