กิจกรรม

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๔
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีลงนามถวายพระพร โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวนั้นเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น ๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์เทเวศร์