ข่าวสาร

วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

17 มิถุนายน 2564🌳🌧
31 ปี แห่งวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก🌧🌎🌳
องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 17 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก (World Day to Combat Desertification and Drought) เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงภาวะวิกฤตของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ ภาวะโลกร้อน หรือสภาพอากาศเกิดความแปรปรวน ซึ่งกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติมายังมนุษยชาติให้ร่วมกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสภาพอากาศที่เกิดความแปรปรวนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อย่างมาก
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นในทุกๆปีเพราะฝีมือของมนุษย์เองเพื่อมิให้เกิดภัยแล้งขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชนและโลก ด้วยการปลูกป่า เพิ่มความชุ่มชื้นให้โลก
ใช้พลังงานสะอาดทดแทนเพื่อลดภาวะเรือนกระจก และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อโลกของเรา
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม