กิจกรรมผลการประกวด

ผลการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยจัดประกวดสุนทรพจน์ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน

รับชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้