ประชุม

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับมอบหมาย จาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประชุมโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.พระนคร
ในการนี้ ที่ประชุมมีการติดตามแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2569) ติดตามแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมเสนอชุดโครงการวิจัย ตามข้อเสนอแนะจากประธานฯ นอกจากนี้ แต่ละคณะรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับ อะ.สธ. เพื่อทราบ และรายงานการเตรียมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563)
ที่มา กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.พระนคร

ภาพการประชุม