กิจกรรม

การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563

กองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงาน การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563
ซึ่งมีดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการตัดสินในครั้งนี้ ในการนี้ได้มีคณะอนุกรรมการคัดเลือกจาก 9 คณะ จำนวน 11 ท่าน
โดยการประกวดครั้งนี้ตอบรับนโยบาย Digital University ของมหาวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งผลงานเข้าประกวดจากเดิมส่งข้อมูลเป็นตัวเล่ม เปลี่ยนเป็นส่งไฟล์ข้อมูลและส่งให้คณะกรรมการได้พิจารณาผ่านทางกลุ่มไลน์ของคณะอนุกรรมการ
เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร สะดวก รวดเร็ว ในส่วนของการลงคะแนนตัดสินใช้การลงคะแนนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่งสามารถรวบรวมคะแนน ได้ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ผลการพิจารณาจะได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2563 ต่อไป เพื่อเข้ารับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในเดือนมกราคม 2564 

การพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน