ประชุม

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

กองศิลปวัฒนธรรม​จัดการประชุม คณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 16 กันยายน 2020

เอกสารการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ ฯ