กิจกรรม

ปลูกจิตสำนึกชาวมทร.พระนคร
“รักษ์ธรรมชาติ”

กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมค่ายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หวังปลูกจิตสำนึก “รักษ์ธรรมชาติ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 2 ในกิจกรรมค่ายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ดำเนินการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุม D-Hall ม.ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

ในการนี้ นักศึกษาจากทั้ง 9 คณะ จะได้เรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์ อาทิ นิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ ความหลากหลายของพืชพรรณ ในพื้นที่เขาเขียว-เขาชมพู่ แมลงและสัตว์ขาปล้อง สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ความหลากหลายของปักษาพรรณ และทรัพยากรไทยกับงานวิจัยและการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร