กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกองศิลปวัฒนธรรม 2562

Posted Posted in การจัดการความรู้ KM

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายในกองศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การอัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์ ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้โดย น.ส.นวลพรรณ จำปาเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   ภาพกิจกรรม เอกสารการอบรม

โครงการการจัดการความรู้:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”วาเลนไทน์หัวใจไทย”

Posted Posted in การจัดการความรู้ KM, กิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

Posted Posted in การจัดการความรู้ KM, กิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างสำนึกรักษ์วัฒนธรรมไทยในโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม :… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018