รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน
โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

Posted Posted in สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชั่วโมง นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวก เข้าร่วมกิจกรรมได้ดังนี้   1. สมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2563 จำนวน 20 คน ณ เทเวศร์ เวลา 09.00-12.00 […]

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

Posted Posted in สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมทำบุญตักบาตร และวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี) วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น ๕ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – […]

แบบตอบรับเข้าร่วมฟังการประกวดสุนทรพจน์วันพ่อแห่งชาติ
๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted Posted in สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครเข้าร่วมฟังการประกวดสุนทรพจน์ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “เรียงร้อยคำสอนพรแห่งพระราชา”   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประกวดสุนทรพจน์ ช่วงเช้า

รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์

Posted Posted in สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 63 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรับชมวีดิทัศน์ครบรอบ 100 ปี แล้วตอบคำถามได้คะแนนมากกว่า 70 คะแนน  

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้ที่นี่

Posted Posted in สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมงานได้ตามหน่วยงานด้านล่าง ผู้บริหาร   สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์/อื่นๆ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันภาษา สถานีวิทยุ กองวิเทศสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์การ สถาบันสหวิทยาการดิจิตอลและหุ่นยนต์ สำนักประกันคุณภาพ […]