ขอเชิญร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการ การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนลงมือทำตามศาสตร์แห่งพระราชา อบรมฟรีถ่ายทอดวิชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสื่อการสอน-กระเป๋าออมทรัพย์-การบริหารการเงินส่วนบุคคล-น้ำยาล้างจานสมุนไพร-การแสดงนาฏศิลป์ไทย

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ผนึกกำลังคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 5 คณะ ถ่ายทอดความรู้ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 5 วิชา ดังนี้

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสำหรับโรงเรียนในชนบท
โดยวิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ว่าที่ ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ และ ผศ.อำนาจ เจนจิตศิริ
ณ ห้องเรียน B 204 ชั้น 2 โซน B อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำกระเป๋าออมทรัพย์
โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และศูนย์การจัดการความรู้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ และ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม
ณ ห้องเรียน A 609 ชั้น 6 โซน A อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารการเงินส่วนบุคคล
โดยวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์ และอาจารย์อุมาพร สุทธิคุณ โอรัญรักษ์
ณ ห้องเรียน B 404 ชั้น 4 โซน B อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร
โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ และอาจารย์สิริรัตน์ พานิช
ณ ห้องเรียน B 405 ชั้น 4 โซน B คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงนาฏศิลป์ไทย
โดยวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์นเรศ กันธะวงค์ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ทุกวิชาจำกัดผู้เรียน วิชาละ 30 ที่นั่ง ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร
โทร. 02 665 3777 ต่อ 6624, 6235 โทรสาร 02 665 3759 อีเมล acd@rmutp.ac.th