ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติฯ ครั้งที่ 2/2557

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดยมี ผศ.ยุทภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์คุณสมบัติ และพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2557 และเข้ารับรางวัล ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 19 มกราคม 2558