ข่าวสาร

มทร.พระนคร เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม และวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จัดงาน 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา  ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยกิจกรรมแบ่งเป็นสองส่วน ประกอบด้วยพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเขตดุสิต สภาวัฒนธรรมเขตดุสิต บริษัทกันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในส่วนพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว