กิจกรรม

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นประชาคม เตรียมพร้อมพัฒนาพื้นที่ศูนย์จอมทอง

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) พร้อมด้วย อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และผศ.เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ หัวหน้างานสื่อสารองค์การ ลงพื้นที่ศูนย์จอมทอง รับฟังความคิดเห็น ในพื้นที่ชุมชนบ้านสวน แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จอมทอง โดยพื้นที่ดังกล่าวได้รับมอบบริจาคจากคุณปนัดดา สุวรรณานนท์ โดยมีการชี้แจงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์จอมทอง ที่จะมีความร่วมมือกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.พระนคร ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พัฒนาโครงการศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง และร่วมกับสภาอุตสาหกรรมมแห่งประเทศไทย ในการนี้ ยังมีการรับฟังและรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาคมในพื้นที่ เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติม