กิจกรรม

การประชุมคณะทำงาน อพ.สธ.-มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์

 

ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่างๆ เช่น พิจารณาแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเตรียมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566) และไตรมาสที่ 4 (1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2566)