กิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร โดย ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ. ดร. อมรศิริ ดิสสร รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวนั้นเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์