ข่าวสาร

วันภาษาไทย ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาเสด็จฯ ไปทรงร่วมอภิปราย กับผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับปัญหาการใช้คำไทยเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ ความสนพระราชหฤทัย และความห่วงใยในภาษาไทย ของพระองค์ท่านอย่างมาก