ดาวน์โหลดแบนเนอร์

ดาวน์โหลดแบนเนอร์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่