กิจกรรม

กราบสรีระสังขาร เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ วัดธรรมมงคล