ข่าวสาร

วันมหิดล 24 กันยายน

วันมหิดล ตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๓๔
การศึกษาในเบื้องต้น ทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ จาก Imperial German Naval College, Flensbourg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในปี พ.ศ.๒๔๕๔ ภายหลังสำเร็จการศึกษา ทรงรับราชการในกองทัพเรือ ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๕๔-๒๔๕๗ ต่อมาด้วยทรงมีอาการประชวรเรื้อรัง ไม่สามารถรับราชการหนักได้ ประกอบกับทรงสนพระทัยในกิจการด้านการแพทย์ จึงเสด็จไปศึกษาเตรียมแพทย์ ณ มหาวิทยาลัย Harvard สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.๒๔๖๐ และทรงศึกษาวิชาสาธารณสุขและวิชาปรีคลินิคบางส่วน ที่ School of Health Officer ของมหาวิทยาลัย Harvard ร่วมกับ M.I.T. ในปีพ.ศ. ๒๔๖๒ ก่อนเสด็จนิวัติพระนครในปี พ.ศ.๒๔๖๓
ภายหลังทรงสำเร็จการศึกษา พระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้มากมาย อาทิ ทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ ทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราช ประทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ จัดสร้างตึกคนไข้ และจัดหาที่พักสำหรับพยาบาลให้ได้อยู่อาศัย ทรงบริจาคทรัพย์เป็นทุนสำหรับส่งนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประทานเงินเพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือ สำหรับปฏิบัติการให้แก่โรงพยาบาล ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลติดต่อกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สาขาเอเชียบูรพา ในการปรับปรุงและวางมาตรฐานการศึกษา ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยพระองค์เอง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงอภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๓ โดยมีพระราชโอรสและพระราชธิดา ๓ พระองค์ คือ ๑. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ๒. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และ ๓. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประชวรด้วยโรคฝีบิดในพระยกนะ (ตับ) ประชวรอยู่ ๔ เดือน ก่อนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๒ สิริพระชนมายุ ๓๗ พรรษา
ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสารธารณสุขไทย อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขไทยให้เจริญพัฒนา พระองค์จึงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และขนานนามวันที่ ๒๔ กันยายนของทุกปีว่าเป็น “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน