กิจกรรม

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพร โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศิริ ดิสสร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวนั้นเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น ๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์เทเวศร์