กิจกรรม

บันทึกภาพ และวิดีโอ โครงการราชมงคลพระนคร สืบสานศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (ศูนย์สรียวง) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี