ข่าวสาร

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศ โดยคณะรัฐมนตรี กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ นำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้สืบต่อไป

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ถือกำเนิดครั้งแรกเมื่อร้อยกว่าปีที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตรงกับวันที่ 10 เมษายน
พ.ศ. 2515 มีประชาชนในมลรัฐเนแบรสกา ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่าหนึ่งล้านต้น และได้ปฏิบัติเป็นประเพณีต่อกันมา ทำให้รัฐต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการตาม และกำหนดวันต้นไม้ประจำปีขึ้น ความคิดนี้ได้ถูกแพร่ออกไปทั่วโลก สำหรับประเทศไทย กรมป่าไม้ ได้เชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันชาติของไทยขณะนั้น ตรงกับวันที่  24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดยกรมป่าไม้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในส่วนภูมิภาคดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการจังหวัด ให้มีการปลูกต้นไม้ขึ้นในวันชาติคือ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 และนี่ก็คือการถือกำเนิดวันต้นไม้ประจำปีอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย

 

ต่อมา ปี พ.ศ. 2503 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกวันที่. 24 มิถุนายนเป็นวันชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2503 กำหนดให้ “วันเข้าพรรษา” เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแทน พร้อมทั้งได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีว่า ปัจจุบันสภาพของฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปมากต้นไม้ ที่ปลูกใน “วันเข้าพรรษา” ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝนเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำ ต้นไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้ก่อนถึงฤดูแล้งทำให้ได้รับความเสียหาย จึงขอให้พิจารณาอนุมัติให้ “วันวิสาขบูชา” ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแทน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 จึงทำให้ปัจจุบัน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ จึงตรงกับ วันวิสาขบูชา

 

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม