กิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมชมวีดิทัศน์เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถร่วมตอบคำถาม เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชั่วโมง ซึ่งต้องตอบคำถามให้ได้ 70 คะแนนขึ้นไปหลังจากที่รับชมวิดีทัศน์วันมาฆบูชาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม จะได้รับการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยได้จากลิงค์แบบฟอร์มลงทะเบียนภายในช่องรายละเอียด (description) ของวีดิทัศน์ โดยสามารถรับชมได้จากลิงค์นี้
 
 

ลงทะเบียนและตอบคำถามหลังชมวีดิทัศน์เรื่องประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชาได้ที่นี้