กิจกรรม

กราบนมัสการพระราชสารเมธี (สุริยันต์ จนฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม

กราบนมัสการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564 จากพระราชสารเมธี (สุริยันต์ จนฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม