กิจกรรม

กราบนมัสการพระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

กราบนมัสการพระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564