ประชุม

คณะอนุกรรมการ การตัดสินการประกวดการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นและผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2562

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยมี

ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์คุณสมบัติ และพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2562 และเข้ารับรางวัล ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 15 มกราคม 2563