กิจกรรม

นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพรไทย

cover-160401-suf_econ_learning-actv3_herb

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริ กิจกรรมที่ 3 วิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพรไทย โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ บริเวณหน้าหอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

ในการนี้ นักศึกษาและบุคลากรจากทุกคณะ จำนวน 100 คน ได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี ชุมชนพึ่งพาตนเองและอนุรักษ์สมุนไพร โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการอุปโภคบริโภค ลดรายจ่าย และสร้างรายได้จากการจำหน่ายพืชสมุนไพรสำหรับใช้ในการผลิตยาสมุนไพรไทย

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยนายสมัย คุณสุข ประธานที่ปรึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ก่อนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือปฏิบัติวิธีการแปรรูปสมุนไพร ประกอบด้วยการทำลูกประคบ การทำยาหม่อง และการทำยาดมส้มโอมือ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
จากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ณ อาคารสถาปัตยกรรมวิคตอเรีย สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เมื่อปี พ.ศ. 2442 และได้ใช้รับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประพาสมณฑลปราจีนบุรี ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าว ตั้งอยู่ในเขตโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลประจำจังหวัดปราจีนบุรี โดยอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เป็นศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับตำรายาไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี

“แม้ว่าปัจจุบันจะมีความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี แต่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทย ถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ ที่นักศึกษาจะได้เก็บเกี่ยวความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อนำไปปรับใช้ในวันข้างหน้า เป็นการบูรณาการความรู้สมัยใหม่กับความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะทำให้นักศึกษามีความสมบูรณ์พร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีทั้งภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยให้มีการใช้อย่างยั่งยืนสืบไป” ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวทิ้งท้าย