กิจกรรม

โครงการ มทร.พระนคร
สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ ๑ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มทร.พระนคร จัดโครงการ มทร.พระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย ณ แหล่งเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ เยี่ยมชมพื้นที่โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ก่อนเดินทางเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยนักศึกษาเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ในกิจกรรมฐาน ประกอบด้วยการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การปลูกพืชอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการผลิตพลังงานทดแทน โดยนักศึกษาจากทุกคณะร่วมกันใช้ความรู้จากสาขาวิชาของตน นำเสนอแนวทางการสร้างผลผลิตและส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรชีวภาพ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากตาลโตนด ณ สวนตาลลุงถนอม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเก็บน้ำตาลสด การเคี่ยวน้ำตาลโตนด และการยีเนื้อตาลเพื่อทำขนมตาล ทั้งนี้ ยังมีสื่อมวลชนจากช่อง U Channel ร่วมทำสกูปกิจกรรมนักศึกษาในโครงการนี้อีกด้วย