คลังความรู้

คลังความรู้ ปี 2554

1. การใช้ไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยกำจัดขยะตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด

3. การบัญชีสู่ครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

4. ขยะหอมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

5. โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากหญ้าแฝก

6. ผดุงเรือนหมอพรสนองพระราชดำริ

7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัครศิลปินพระผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่