ข่าวสาร

มทร.พระนคร เยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์

รศ.ดร.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าเยี่ยมชมสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประจำเกาะรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ วัดราชนัดดาราม ที่ตั้งของโลหะปราสาท ซึ่งมีอายุกว่า 163 ปี และเป็นปราสาทที่มีวัสดุมุงหลังคาเป็นโลหะ เพียงแห่งเดียวใน 3 แห่งทั่วโลกที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่

พร้อมกันนี้ได้เข้าชม “นิทรรศรัตนโกสินทร์” แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง   พระนคร ชมประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครผ่านการนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการสื่อผสมที่มีความเคลื่อนไหว และผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้

ทั้งนี้กิจกรรมนี้จัดโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสังคม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน