กิจกรรม

คัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2566

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2566

ประกาศฯ การคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2566

ใบสมัคร (.docx) (.pdf)