กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม จัดกกโครงการสำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อสนองโครงการ อพ.สธ.

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ พื้นที่ราชมงคลพระนคร เขตจอมทอง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โดยมีนักศึกษาจาก 9 คณะและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ ดำเนินโครงการโดยงานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง กิจกรรมในโครงการแบ่งออกเป็นช่วงเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในพื้นที่ของราชมงคลพระนคร เขตจอมทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยได้รับบริจาคจากคุณปนัดดา สุวรรณานนท์ โดยได้รับเกียรติจากคุณนันทวรรณ ศิริอนุการวัฒนา และคุณชฎารัตน์ ศิริอนุการวัฒนา ผู้ดูแลพื้นที่ เป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งนำชมภายในพื้นที่ ซึ่งยังมีการอนุรักษ์พรรณไม้ดั้งเดิมในท้องถิ่น เช่น มะพร้าวน้ำหอม ลิ้นจี่ใบยาว กล้วยน้ำวา หมาก อันเป็นพืชเศรษฐกิจประจำท้องถิ่นบางมดและบางขุนเทียนเดิม ในช่วงบ่าย ผู้ร่วมโครงการเดินทางต่อไปยังสวนภูมิใจการ์เด้น เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อการพัฒนาพื้นที่เกษตรเชิงอนุรักษ์ โดยได้รับเกียรติจากคุณพรทิพย์ เทียนทรัพย์ เจ้าของสวนลิ้นจี่ภูมิใจการ์เด้น บรรยายความเป็นมาของสวน และการพัฒนาพื้นที่จากสวนผลไม้เก่า สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลไม้ในท้องถิ่น เช่น ตะลิงปลิง สู่การเป็นสินค้าเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์วัยรุ่น อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร