ข่าวสาร

วันลอยกระทง ๒๕๖๕

วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

วันลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
ซึ่งอยู่ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมของคนไทยถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อ
ในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้
คือการแสดงออกถึง “ความกตัญญู” รู้จักสำนึกถึงบุญของน้ำ นับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่งของไทย โดยในปี ๒๕๖๕ นี้ วันลอยกระทง ตรงกับ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕