กิจกรรม

มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ