กิจกรรม

กิจกรรมประกวด
สุนทรพจน์วันแม่ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย กองศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงกำหนดจัดประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานพัสตราภรณ์ผ้าไทย” และระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “ศิลป์แผ่นดิน นำท้องถิ่น เข้มแข็ง สู่สากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ กลุ่มภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ และสำนักวิทยบริการร่วมกันจัดการประกวดขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ในการจัดการประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้ มีนักเรียน – นักศึกษา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดในระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๔ คน จาก ๙ สถาบันการศึกษา และระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๑ คน จาก ๗ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการตัดสิน ทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓. อาจารย์ ดร.อทิตา อมรลักษณานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผลการตัดสินการประกวดระดับมัธยมศึกษา มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ นางสาวสาริศา พรหมมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวสุพัดชา สวัสดิ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(มัธยมศึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวณัฏฐณิชา บุญเต็ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลชมเชย นายศาส์นิทัศน์ สรสิทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
รางวัลชมเชย นางสาวอักษรา อุปรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ผลการตัดสินการประกวดระดับอุดมศึกษา มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ นางสาวนวพรรษ วิหาจันโท มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวอ๋อมคำ มลคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวพุทธธิดา อินทร์ช่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รางวัลชมเชย นางสาวชลิตวรรณ เลิศนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รางวัลชมเชย นายศักรินทร์ สุยแก้ว มหาวิทยาลัยรามคำแหง