งานส่งเสริมและเผยแพร่ฯ

เตรียมงานวันรพีรำลึก ปี 2565

  1. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม onsite  ผู้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้
  2. ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมผลตรวจ ATK    ผู้ลงทะเบียนและส่งผลATK มีดังนี้
  3. แบบประเมินกิจกรรม onsite    ผู้ตอบกลับแบบประเมิน onsite มีดังนี้
  4. ระบบกิจกรรม Online   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมOnline มีดังนี้
  5. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบและได้เกียรติบัตร