งานส่งเสริมและเผยแพร่ฯ

การประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

ข้อมูลคณะกรรมการตัดสินการประกวด PDF

ห้องลงทะเบียนและพิธีเปิด  

ระบบลงทะเบียนผู้เข้าประกวดทั้งหมดที่นี่ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

ห้องประกวดระดับมัธยมศึกษา

ใบคะแนนคณะกรรมการระดับมัธยมศึกษา

 • ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 1
 • ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 2
 • ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 3
 • ใบรวมคะแนนระดับมัธยมศึกษา
 • ใบบันทึกเวลาการประกวดระดับมัธยมศึกษา
 • background ระดับมัธยมศึกษา

ห้องประกวดระดับอุดมศึกษา

ใบคะแนนคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา

 • ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 1
 • ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 2
 • ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 3
 • ใบรวมคะแนนระดับอุดมศึกษา
 • ใบบันทึกเวลาการประกวดระดับอุดมศึกษา
 • background ระดับอุดมศึกษา

กำหนดการประกวดสุนทรพจน์

ใบสมัครเข้าประกวด

ใบลงทะเบียนเข้าประกวด

หลักเกณฑ์การประกวดสุนทรพจน์เ วันแม่ ๖๕

website จับเวลา

แบบประเมินกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์

ป้ายหมดเวลา

ป้ายเหลือเวลา

ผลการประกวดระดับมัธยมศึกษา 

ผลการประกวดระดับอุดมศึกษา