ข่าวสาร

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2543 (ค.ศ. 2000) ให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity: IDB)” เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CDB) เริ่มมีผลบังคับใช้คือ วันที่ 22 พฤษภาคม 2535 (ค.ศ. 1992) โดยมีวัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญา เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ มีหัวข้อ (Theme) ว่า “การสร้างอนาคตร่วมกันสำหรับทุกชีวิต” (Building a shared future for all life) ความหลากหลายทางชีวภาพยังคงเป็นคำตอบสำหรับความท้าทายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนหลายประการ จากการแก้ปัญหาโดยอิงธรรมชาติไปจนถึงสภาพอากาศ ปัญหาสุขภาพ ความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ และการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นรากฐานที่เราสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ดีขึ้น

แหล่งที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  https://shorturl.asia/CeqSL