กิจกรรม

จัดเตรียมเครื่องสักการะ
พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลพระภูมิชัยมงคล ศาลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจัดเตรียมเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลพระภูมิชัยมงคล ศาลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ณ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์