ข่าว

วันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร จะทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก สำหรับในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และในปีถัดไปถือว่าวันนี้เป็นวันฉัตรมงคล
ความสำคัญของวันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
ที่มา : คลังวิชาการ กรมศิลปากร