ข่าวสาร

16 พฤศจิกายน วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก


16 พฤศจิกายน วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก เกิดจากองค์การยูเนสโก้เสนอให้จัดตั้งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกขึ้น ด้วยตระหนักว่าการปกป้องพิทักษ์สมบัติทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลกนั้น ควรเป็นภารกิจร่วมกันของมนุษย์ชาติทั่วโลก
สำหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2530 ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยก็มีมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 5 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง และมรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง
ได้แก่
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1) เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร
2) เมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง
2) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

เรียบเรียงข้อมูลโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.พระนคร
ที่มาข้อมูล : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม