ประชุม

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564) และรายงานผลการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพการประชุม